Sprawy sądowe

Doradztwo prawne

Dla biznesu

Opieka prawna

Adwokat Agnieszka Terejko

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację adwokacką, wpisana na listę adwokatów Izby Lubelskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich mających siedzibę w Warszawie, Lublinie i Chełmie, a także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i sądach rejonowych. Biegle włada językiem angielskim. Prowadzi sprawy klientów na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Współpracuje z szerokim gronem specjalistów co pozwala udzielać pomocy prawnej nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach.

notes , pióra i wizytówka zbliżenie (1)

 

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wszelkie informacje przekazane kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką. Wynagrodzenie ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy, przewidywanego nakładu pracy, a także jej wartości. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. 

Wizyta w Kancelarii do niczego Państwa nie zobowiązuje. Przy pierwszym spotkaniu mają Państwo możliwość przedstawienia swojego problemu. W ramach niezobowiązującej porady prawnej proponuję możliwe rozwiązania, informuję o kosztach jakie łączą się z nimi, ale to Państwo ostatecznie decydują czy powierzą mi prowadzenie swojej sprawy. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy celem umówienia się na dogodny termin.

at
zdjęcie- podpis 2
Zobacz pełen zakres spraw jakimi zajmuje się kancelaria

 • reprezentacja w sprawach cywilnych w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym, egzekucyjnym
 • występowanie z pozwami w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd), postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • dochodzenie należności z umów, z faktur, za bezumowne korzystanie oraz inne sprawy o zapłatę
 • sprawy o wydanie nieruchomości i ochronę posiadania
 • roszczenia z rękojmi i gwarancji
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie, służebności, droga konieczna
 • inne usługi z zakresu prawa cywilnego
 • upadłość konsumencka

 • prowadzenie spraw karnych: powszechnych, gospodarczych, skarbowych, wykonawczych, wykroczeniowych
 • reprezentacja pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentacja na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym także po uprawomocnieniu się wyroku
 • pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • pomoc w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji oraz wszelkich innych niezbędnych pism w sprawach karnych
 • sporządzanie pism na etapie postępowania wykonawczego: wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenia kary grzywny na raty, dozór elektroniczny

 • rozwody, separacje
 • alimenty na dziecko, na małżonka
 • kontakty rodzica z dzieckiem, kontakty dziadków z wnukiem
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku dorobkowego, podział w naturze, spłaty, dopłaty, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny, rozliczanie nakładów z majątku wspólnego na majątki odrębne, wspólna budowa domu na gruncie jednego małżonka, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • władza rodzicielska
 • ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • inne usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • sprawy związane z testamentami
 • sporządzanie odpowiednich zapisów spadkowych
 • polecenie
 • uznanie za niegodnego i wydziedziczenie
 • umowy dotyczące spadku
 • przyjęcie albo odrzucenie spadku
 • inne usługi z zakresu prawa spadkowego

 • ustalenie stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe
 • reprezentacja pracodawcy
 • emerytury i renty
 • odwołania od decyzji organów rentowych (ZUS i KRUS), dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy
 • inne usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej 
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
 • renta z tytułu utraconego dochodu
 • renta odszkodowawcza dla członków rodziny
 • odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • sprawy o zapłatę
 • powództwo przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
 • inne usługi z zakresu prawa gospodarczego

 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi
 • prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
 • sporządzanie skarg kasacyjnych i zażaleń od orzeczeń (wyroków i postanowień) wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • dochodzenie należności w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty
 • negocjowanie warunków ugód pozasądowych i sądowych
 • postępowanie klauzulowe
 • kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie pism procesowych, egzekucyjnych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji,skarg na czynności komorników)
 • wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych
 • kierowanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej

Czytaj ciekawostki
i porady prawne

Skontaktuj się
aby uzyskać pomoc