Można nagrywać czy nie można?

 młotek sędziowski i książkiDość często otrzymujemy zapytania o możliwość nagrywania/utrwalania rozmów, wizyt w urzędach czy u lekarza.  Dyktafon czy kamera to współcześnie narzędzia będące w zasięgu niemalże każdego, kto posiada chociażby telefon komórkowy. Czy jednak każdy, bez żadnych ograniczeń może dokonywać rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku osoby nagrywanej?

          Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowane, wówczas zezwolenie takie nie jest wymagane. Dalej ustawodawca zastrzegł, że „zezwolenia nie wymaga się m.in. od osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (…)”. Innymi słowy – zgody nie musowo uzyskiwać wówczas, gdy:

  • wykonywany będzie wizerunek osoby powszechnie znanej;
  • wizerunek będzie wykonywany wtedy, gdy ta osoba będzie pełniła swoje funkcje publiczne.

Brak którejkolwiek z tych przesłanek oznacza, że bez zgody osoby nagrywanej nie wolno wykonywać jej wizerunku.

Tym samym, przykładowo lekarz czy policjant, pomimo iż wykonuje swój zawód pełniąc funkcję publiczną, to niekoniecznie musi być osobą znaną publicznie. Prawdopodobnie inne reguły rozpowszechniania wizerunku dotyczyłyby lekarza udzielającego świadczeń w mniejszej przychodni, rozpoznawalnego tylko przez niewielkie grono osób, a inne odnosiły się do lekarza, który mimo wykonywania swojego zawodu, jest szeroko rozpoznawalny ze względu na swoją doniosłą funkcję państwową.

          Utrwalanie wizerunku należy odróżnić od jego rozpowszechniania. Są to dwie różne czynności. Nagrywanie i nieopublikowanie czyjegoś wizerunku nie wymaga zgody. Natomiast rozpowszechnienie wizerunku bez zgody, z zastrzeżeniem enumeratywnie wskazanych wyjątków w ustawie o prawach autorskich, jest niedozwolone. 

          Czy tak uzyskane nagranie może stanowić dowód w sprawie? Kodeks postępowania cywilnego zawiera regulację wprowadzającą tzw. zasadę swobodnej oceny dowodów przez sąd. Zgodnie z art. 233 § 1 KPC sąd „ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału”. W tym kontekście przedmiotem dowodu mogą być wszystkie fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 KPC), a także można posługiwać się środkami dowodowymi, nawet jeśli przepisy KPC nie wymieniają danego środka dowodowego (art. 309 KPC). Artykuł  308 § 1 KPC przewiduje wprost, że „sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *