Komu przysługuje renta rodzinna, a kto ma prawo do renty socjalnej?

 

grafika przedstawiająca książki na półceWarunki nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej określone zostały w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm.). Jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „prawo do renty rodzinnej jest prawem pochodnym wynikającym od uprawnień osoby ubezpieczonej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy”. Oznacza to, że zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, prawo do renty rodzinnej przysługuje nie tylko w przypadku, gdy osoba zmarła miała już ustalone prawo do świadczeń, ale także wówczas, gdy osoba ta w chwili śmierci spełniała warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Podobne prawo należne jest rodzinie zmarłego, który w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (art. 66 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), gdyż przyjmuje się, że w takich okolicznościach zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Innymi słowy – podstawowym warunkiem otrzymania renty rodzinnej jest ustalenia prawa zmarłego do emerytury lub renty. Brak wymaganego okresu składkowego skutecznie wykluczy możliwość przyznania renty rodzinnej najbliższym zmarłego.

Kolejnym rodzajem pomocy jest renta socjalna przysługująca osobom, których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem nauki i w związku z tym osoby te nie miały możliwości uzyskania okresów składkowych i nieskładkowych niezbędnych do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, co szczegółowo reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, ze zm.). Zgodnie z jej art. 4 renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało alternatywnie:

  • przed ukończeniem 18. roku życia, 
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia, 
  • albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O rentę socjalną mogą się więc ubiegać osoby pełnoletnie, które z uwagi na niezdolność do pracy powstałą przed podjęciem
aktywności zawodowej, nie mają możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Podkreślić bowiem należy, że socjalna nie jest świadczeniem z systemu ubezpieczeń społecznych. Pomimo to, od 2003r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź wyjątkowo inny organ emerytalno-rentowy, np. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *