Czy pracodawca nabywa prawa autorskie do utworów powstałych w ramach stosunku pracy?

Architekt, projektant mody, muzyk, programista to tylko niektóre z licznych zawodów, w których powstawanie dzieł, utworów stanowi typowy element stosunku pracy. Pojawia się więc wątpliwość, do kogo należą prawa autorskie związane z powstałym dziełem: do autora – pracownika czy pracodawcy? Chcąc rozwiązać wątpliwość sięgnąć należy do art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że:

„Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron”.

Oznacza to, że pracodawca może z mocy prawa nabywać autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez swoich pracowników, pod warunkiem, że łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • istnieje stosunek pracy wykreowany umową o pracę,
  • tworzenie dzieła przez pracownika wchodzi w zakres jego obowiązków pracowniczych,
  • utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków służbowych,
  • utwór został przyjęty przez pracodawcę,
  • obie strony nie mają zastrzeżeń co do przejęcia praw autorskich przez pracodawcę.

W takiej sytuacji, z chwilą przyjęcia utworu, pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Oznacza to, że prawa autorskie przechodzą z twórcy (pracownika) na pracodawcę z mocy samego prawa, bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności prawnych, takich jak zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich.

Pamiętać należy, że powyższa regulacja zastosowanie ma wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W odniesieniu do umów zlecenia, czy umów o dzieło koniecznym jestzawarcie w umowie stosownych rozstrzygnięć w zakresie przeniesienia praw autorskich, przede wszystkim dotyczących wynagrodzenia dla twórcy. Regulacje takie nie są wymagane w przypadku nabycia praw do utworu pracowniczego, gdyż tutaj twórca otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego  umowy o pracę.

Jak stanowi ustawa: pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu z chwilą jego przyjęcia, co oznacza, że jeżeli dany utwór nie został przyjęty przez pracodawcę, zaakceptowany przez niego, to prawa autorskie nie przechodzą na niego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *